dolda ny logga mindre

Cellprover och alkoglass – nya lagar på gång

Cellprover och alkoglass – nya lagar på gång

Vilhelm Stokstad/TT Glass som innehåller alkohol kommer framöver regleras som alkoholhaltiga drycker. Arkivbild av nätbaserade matbutiker med alkoglass.
Vilhelm Stokstad/TT Glass som innehåller alkohol kommer framöver regleras som alkoholhaltiga drycker. Arkivbild av nätbaserade matbutiker med alkoglass.

Politik TT
Avgiftsfri cellprovtagning, reglerad alkoglass, höjt rut-tak och längre bussar.
Under andra halvan av 2019 träder en lång rad lagändringar i kraft – många med ursprung i det så kallade januariavtalet mellan regeringen och Centern och Liberalerna.


Rökförbudet på uteserveringar har varit föremål för stor diskussion och rapportering. Flexibel föräldrapenning till olika familjekonstellationer är ett annat exempel. Här nedan följer fler stora, mer eller mindre uppmärksammade, lagändringar. Många träder i kraft redan den 1 juli.

Cellprovtagning
Alla kvinnor kommer att få möjlighet att genomgå screening för livmoderhalscancer utan att behöva betala en avgift till landstinget.

Arbete och företagande
Fredsplikten utökas med nya villkor för strejk och andra stridsåtgärder. Sådana åtgärder får vidtas om bland annat krävas att syftet är att befintligt kollektivavtal ska följas, att det har föregåtts av förhandlingar, samt att det har beslutats om åtgärden i rätt ordning inom organisationen.

Arbetsgivaravgiften för unga sänks och tillfälligt sänkta arbetsgivaravgifter för företags först anställda personer förlängs.
Taket för rutavdraget blir dubbelt så högt från och med 1 juli, vilket kommer att gälla för hela 2019.

Vattenskoter
Endast personer som har fyllt 15 år kommer att få lov att köra en vattenskoter, med hänvisning till att det är ett kraftfullt fordon som unga kan ha svårt att bedöma riskerna med.

Migration
Vid flyktingkrisen 2015 infördes en tillfällig lag som innebär att tillfälliga uppehållstillstånd blev regel. Den förlängs nu fram till juli 2021.

Lagen har också inneburit att möjligheterna till familjeåterföreningar i Sverige skurits ned. Detta ändras nu till följd av januariavtalet så att de som betecknas som alternativt skyddsbehövande – personer som inte är flyktingar enligt flyktingkonventionen, men som likväl anses löpa stora risker i hemlandet – får lika stora möjligheter att återförenas med sina anhöriga som flyktingar.

I vissa fall kommer permanent uppehållstillstånd framöver kunna ges personer som fötts i Sverige och formellt är statslösa.

Alkoglass
Glass med alkohol i, alkoglass, får framöver endast säljas av Systembolaget. I laglig mening är det att betrakta som ett "alkoholdrycksliknande preparat" och kommer därmed regleras som alkoholdrycker.

Ny garanti i skolan
Förskole- och lågstadieelever som ligger efter i läsningen, skrivandet eller matematiken ska få stödinsatser, enligt vad som kallas en "läsa-skriva-räkna-garanti". Om det verkar som att eleven inte kommer att uppnå kunskapskraven ska det göras en särskild bedömning, i samråd med specialpedagoger, av elevens utveckling och stödbehov.
Fritidspedagoger kommer framöver att behöva legitimation och behörighet för att bedriva undervisning.

Längre bussar
Bussar i kollektivtrafik får tillåtelse att vara längre. Maxlängden höjs från 18,75 meter till 24. Så långa bussar – med två ledade sektioner – har provkörts i Göteborg och Malmö under våren.

Polisen får FRA-hjälp
Nationella operativa avdelningen inom polisen och Säkerhetspolisen kommer få ta del av uppgifter som Försvarets radioanstalt (FRA) har hämtat in via signalspaning. De kommer bara att få användas i underrättelsesyfte och inte för att utreda brott, vilket innebär att uppgifterna inte kommer att kunna användas som bevis i en rättegång eller som underlag när de begär hemlig avlyssning.

Myndigheterna får också möjlighet att bestämma var FRA ska rikta sin övervakning av radio- och telekommunikation. Sedan får de lov att ta del av det som framkommer där även efter att en brottsutredning har påbörjats.

Avreglerade altaner
Ska du bygga en altan i sommar? Från och med månadsskiftet behöver du inte bygglov eller förhålla dig till detaljplanen, så länge altanen byggs inom 3,6 meter från huset, inte är högre än 1,8 meter och håller 4,5 meters marginal till tomtgränsen.

Fakta: Fler lagändringar
TT
Andra anställningsförmåner än lön måste inte följa av kollektivavtal vid nystartsjobb

Statligt stöd till lantbrukare efter förra årets torka
Ökad styrning av var myndigheter ska lokaliseras
Ny brottsrubricering för grova fall av illegal avfallstransport med en strängare straffskala
Skattereduktion för privatpersoners gåvor till ideell verksamhet återinförs
Fler säkerhetsåtgärder i domstolar
Särskilda löneskatten för personer över 65 år avskaffas
Skärpta straff för missbruk av EU-medel
Sametinget får ha säkerhetskontroller
Högsta domstolen får pröva utlämningsärenden med färre närvarande ledamöter
Fler tillbehör tillåts för nattjakt på vildsvin
Screeningtester på nyfödda för allvarliga sjukdomar ska omfatta fler sjukdomar
Investerare och kapitalförvaltare ska redovisa sina principer för ägarengagemang
Tandläkare som misskött sig kan stoppas i Försäkringskassans system
Förskolan får en ny läroplan och cheferna ska benämnas som rektorer
Skatteregler ändras för att ägarskap i mindre företag enklare ska kunna överlämnas mellan närstående
Vägavgift för vissa tunga fordon höjs och anpassas till miljökrav
Fordonsregistreringen anpassas till dataskyddsförordningen GDPR
Krav på svenskt medborgarskap i Sametinget tas bort
Sex års studier kommer att krävas för läkarexamen, i stället för fem och ett halvt

Etiketter: sverige lagar 2020

Nyhetsarkiv

Länkar

-

Senaste nyheter